---

Eşti aici

Atributii

D.R.D.P. Bucureşti administrează, gestionează şi întreţine o reţea rutieră care traversează diverse zone de relief, cu probleme specifice fiecareia, precum şi şoseaua de centură a Municipiului Bucureşti şi sectoarele de început ale celor mai importante artere rutiere ale ţării, cu originea în centrul capitalei. Menţinerea reţelei de drumuri existente la standarde tehnice corespunzatoare reprezintă o preocupare prioritară a conducerii.

Modificarea cadrului legislativ în care îşi desfasoară activitatea C.N.A.I.R. a creat un spaţiu confortabil de acţiune şi de aici eficienţa deciziilor, concretizate prin rezultate în general bune. Relaţia cu societăţile de construcţii care execută lucrările de întreţinere şi reparaţii pe teritoriul în care D.R.D.P. Bucureşti îşi desfasoară activitatea este riguros stabilită de reglemetări şi norme specifice care permit, printr-o organizare corectă şi eficientă, urmărirea calităţii lucrărilor precum şi urmărirea în timp a comportării construcţiei.

Sub acest aspect lucrurile se îmbunatăţesc permanent, ştacheta condiţiilor de standard de execuţie a lucrarilor fiind continuu ridicată şi armonizată cu cerinţele normelor europene.

În sensul satisfacerii cerinţelor recepţionării unor lucrari de bună calitate, un interes deosebit este acordat calificării şi perfecţionării personalului din cadrul Regionalei şi al secţiilor subordonate, ştiut fiind faptul că acestea determină calitatea actului de administrare, fapt ce a condus la formarea unui personal cu cultură generală tehnică dar şi de specialitate, care poate face faţă exigentelor activităţilor desfăşurate în cadrul Regionalei.

 

Regionala Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în Judeţele Ilfov, Prahova, Argeş, Dâmboviţa, Buzău, Teleorman, Giurgiu şi parţial în Ialomiţa, Călăraşi şi Municipiul Bucureşti, administrând, la nivelul anului 2015, o retea de 2685,461 km drumuri naţionale, dintre care 827,099 km trasee de drumuri europene. D.R.D.P. Bucureşti întreţine poduri, pasaje, viaducte si tuneluri în lungime totală de 46376 ml.

Din totalul reţelei de drumuri naţionale administrate de către Regionala Bucureşti, 217,379 km reprezintă trasee de autostradă, respectiv :

- A1 km 10+600 – km 120+100, în lungime reală de 109,086 km

- A2 km 9+500- km 64+000, în lungime reală de 54,500 km

- A3 km 15+000 + km 68+793, in lungime de 53,793 km .

În scopul eficientizării activităţii de întreţinere a acestei retele de autostrăzi, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România a aprobat, în anul 2015, înfiinţarea Secţiei de Autostrăzi.

Astfel, la 31 decembrie 2015, întreţinerea reţelei de drumuri din administarea D.R.D.P. Bucureşti este asigurată, la nivel teritorial, de cele opt secţii din subordinea Regionalei , după cum detaliem în centralizatorul următor :


Secţia 

Lungimea reţelei în administrare proprie (km fizici)

Lungimea sectoarelor cu 3 benzi (km fizici)

Lungimea sectoarelor cu 4 benzi (km fizici)

Lungimea sectoarelor cu 6 benzi (km fizici)

Alexandria

399.198

0.888

0.130

0.000

Autostrăzi

217.379

0.000

206.379

11.000

Bucureşti Nord

274.257

0.000

68.813

11.357

Bucureşti Sud

436.113

0.000

66.882

0.000

Buzău

299.317

2.186

8.048

0.000

Piteşti

505.676

11.842

24.051

0.000

Ploieşti

293.824

6.068

83.095

0.000

Târgoviste

259.697

0.000

1.882

0.000

Total D.R.D.P. Bucureşti

2685.461

20.984

459.280

22.357

Principalele atribuţii ale D.R.D.P. Bucureşti sunt următoarele:

- analizează şi face propuneri, în condiţiile legii şi potrivit competenţelor, clasarea sau declasarea unor trasee de drumuri publice;

- colaborează cu reprezentantii administraţiei publice locale în scopul desfăşurării activităţii de administrare, întreţinere şi exploatare a drumurilor naţionale din raza sa de activitate ;

- întocmeşte propuneri de programe anuale şi de perspectivă pe care transmite, spre aprobare, la C.N.A.I.R.- S.A., iar după aprobarea acestora asigură urmărirea lucrărilor de întreţinere curentă şi periodică;

- programează şi coordonează activitatea organizatorică în vederea asigurării realizării de reparaţii şi întreţinere drumuri, poduri, asigurând dimensionarea corespunzătoare a personalului şi utilajelor între subunităţi, în funcţie de necesităţi ;

- asigură îndrumarea şi controlul subunităţilor, controlul financiar de fond, analize economice şi tehnice asupra eficienţei întregii activităţi.

- organizează şi exercită controlul financiar preventiv asupra documentelor în care sunt înscrise operaţiile ce se supun acestui control.

- organizează proceduri de achiziţii pentru contractarea lucrărilor, serviciilor şi a produselor necesare in domeniul de activitate conform legii si mandatului încredinţat in acest sens de organele de conducere ale C.N.A.I.R.- S.A;

- desfăşoară activitatea de colaborare şi control asupra concesionărilor la lucrările de construcţie şi exploatare autostrăzi din raza de activitate, care au fost concesionate de către C.N.A.I.R.- S.A.

- avizează şi aprobă documentaţii tehnice, potrivit competenţelor, urmăreşte contractarea şi finanţarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale pe care le derulează, realizarea exproprierilor, precum şi executarea şi recepţionarea lucrărilor respective.

- propune completarea/modificarea normelor/normativelor/instrucţiilor tehnice privind construcţia, modernizarea, întreţinerea, exploatarea şi administrarea drumurilor şi urmăreşte aplicarea celor elaborate şi aprobate de C.N.A.I.R.- S.A.;

- elaborează, prin Serviciul de Proiectare, o parte din documentaţiile tehnice necesare realizarii lucrărilor de întreţinere periodică.

- organizează controlul tehnic de calitate a produselor şi lucrărilor prin Laboratorul existent în cadrul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Bucureşti;

- asigură aplicarea normelor de protecţie a muncii, prevenirea incendiilor şi protecţie a mediului înconjurător, pentru activităţile specifice unităţilor de drumuri.

- emite autorizaţii pentru transporturile ce se efectuează pe drumurile naţionale;

- emite acorduri şi autorizaţii pentru amplasarea, în zona drumului, de construcţii, panouri publicitare, instalaţii şi alte obiective similare, în condiţiile legii ;